Natuurkunde

Gentherapie

Genetische manipulatie

Doelstelling Gentherapie en Genetische manipulatie

Begrippenlijst

Links

Natuurkunde Het Système International (SI) Druk
Elektriciteit
Automatische Systemen
Kracht, Arbeid en Energie
Verandering van Kracht en Snelheid Trillingen en Tonen

Verandering van kracht en snelheid:

De traagheidswet.

Hoe groter de massa van een voorwerp is, des te groter is de kracht die nodig is om in dezelfde tijd dezelfde snelheidsverandering te geven.

De traagheidswet luidt:
Werkt op een voorwerp een resulterende kracht gelijk aan nul, dan is dat voorwerp in rust op beweegt het met constante snelheid langs een rechte lijn. Het voert een eenparige rechtlijnige beweging uit.

De snelheid meten.

De gemiddelde snelheid bereken je met:

vgem = s / Dt

Met s: de verplaatsing in m in de tijdsduur Dt
  t: de tijdsduur in s
  vgem: de gemiddelde snelheid in m/s

Een reedrelais wordt gesloten als er een magneet in de buurt is. Om het reedrelais bij snelheidsmetingen te gebruiken moet je weten over welke afstand van de magneet het gelais ingeschakeld blijft.

Een diagram waarin de snelheid is uitgezet tegen de tijd, is een v,t-diagram. Het gaat dan steeds om de snelheid op een bepaald tijdstip.

De snelheid op een bepaald tijdstip bij niet-eenparige bewegingne wordt goed benaderd door de gemiddelde snelheid rondom dat tijdstip te bepalen. Je moet wel een zo kort mogelijke tijdsduur kiezen.

De steilheid van een raaklijkop tijdstip t in een x,t-diagram is de snelheid op dat tijdstip.

Kracht en snelheidsverandering.

F®res = mtot Dv®/Dt     of     F®res = mtot Dv®

Met F®res: de resulterende kracht op het systeem in N
  Dt: de tijdsduur waarin de kracht werkt in s
  mtot: de massa van het systeem in kg
  Dv®: de snelheidsverandering van het systeem in m/s

Eenparig versnelde beweging.

a® = Dv®/Dt

Met a®: de versnelling in m/s2
  Dv®: de snelheidsverandering in m/s
  Dt: de tijdsduur van de snelheidsverandering in s

De tweede wet van Newton luidt:

F®res = m a®

Met F®res: de resulterende kracht in N
  m: de massa van het systeem in kg
  a®: de versnelling in m/s2, met de zelfde richting als F®res

Vallen met en zonder wrijving.

Een vrije val is een valbeweging waarbij de luchtweerstand te verwaarlozen is. Alleen de zwaartekracht zorgt voor een constante versnelling.

De versnelling tijdens een vrije val is de valversnelling g, ook wel gravitatieversnelling genoemd.

Je vindt de zwaatrekracht in N op een voorwerp met massa m door de massa in kg met 9,81 te vermenigvuldigen.

Voor de snelheid tijdens een vrije val geldt:
v(t) = g
t

Met v(t): de snelheid op een tijdstip
  g: de valversnelling
  t: het tijdstip, gerekend vanaf t = 0 s als de val begint

Dynamische modellen.

Een rekenkundig model bestaat uit formules uit de theorie waarmee een natuurkundig verschijnsel wordt beschreven.


Werkwijze
Hoe wordt gentherapie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van gentherapie?


Problemen
Welke problemen komen er bij gentherapie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
gentherapie momenteel gevorderd?Werkwijze
Hoe wordt genetische manipulatie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van
genetische manipulatie?


Problemen
Welke problemen komen er bij
genetische manipulatie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
genetische manipulatie momenteel gevorderd?

Gastenboek

 

 

   
   

© copyright 2005 Mario van Telgen.
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van deze site
mail de webbeheerder
M.D. van Telgen